Alg. voorwaarden

Statutair gevestigd te Bennekom.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna genoemde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Stichting Mobiele Belastinghulp Ede
Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer
Overeenkomst: Opdracht tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. De dienstverlening van opdrachtnemer bestaat uit het geven van informatie, advies en begeleiding en invullen van formulieren met als doel zoveel mogelijk financieel voordeel voor opdrachtgever te verkrijgen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens uitvoeren.

3.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke opdrachtgever dient te verschaffen. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door opdrachtnemer vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5. Tarief
5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.

5.2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling
6.1. In een oriënterend gesprek bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever of een overeenkomst wordt aangegaan.

6.2. Betaling dient te geschieden onmiddellijk na voltooiing van de opdracht, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd tenzij anders is overeengekomen.

6.3. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling op verzoek een betalings-bewijs met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

6.4. Indien niet direct aan de contante betalingsverplichting wordt voldaan, heeft opdrachtgever 14 dagen de tijd alsnog de betalingsverplichting na te komen.

6.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Lees meer …