Diensten

Wat wij zoal voor u kunnen doen

  • Het verzorgen van uw belastingaangifte(s), desgewenst over de afgelopen 5 kalenderjaren;
  • Het aanvragen, wijzigen en stopzetten van toeslagen, zoals bijv. zorg- en huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag;
  • Het op orde brengen van uw (thuis)administratie;
  • Het kontroleren van de door het CAK vastgestelde eigen (zorg)bijdrage en/of van de facturen van het CAK. Is uw inkomen na het “toetsingsjaar” aanzienlijk gedaald? Dan kunnen we een verzoek indienen om uw eigen bijdrage te verlagen;
  • Het indienen van een herzieningsverzoek bij het CAK, indien bijv. een zodanig hoge eigen bijdrage voor zorg en verblijf is vastgesteld, waardoor het resterende inkomen lager is dan de “piepgrens”(= wettelijk vastgestelde minimum zak- en kleedgeldnorm;
  • Advies om te komen tot een weloverwogen keuze tussen “zorg in natura” en een persoons gebonden budget (afgekort pgb);
  • Het opstellen van brieven/bezwaarschriften, bijv. indien een aanvraag om een voorziening of uitkering geheel/gedeeltelijk is afgewezen;