Vanaf 1-1-2019 vast tarief eigen bijdrage WMO van € 17,50 per 4 weken voor iedereen

Middeninkomens baat bij vast Wmo-tarief, zorgen over minima

Koets met paarden Prinsjesdag

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers van het Nibud. Dat is het goede nieuws in de plannen van het kabinet. Aan de andere kant maakt Ieder(in) zich zorgen over de sterke stijging van de zorgpremies en de hogere BTW op onder meer medicijnen en voeding.

Ieder(in) heeft de afgelopen jaren hard gelobbyd tegen de hoge eigen bijdragen. Dit heeft er mede toe geleid dat volgend jaar in de Wmo een maximumtarief gaat gelden van 17,50 euro per vier weken. Vooral mensen met een beperking met een middeninkomen profiteren hiervan. Zij gaan er zo’n 1000 tot 1500 euro op vooruit. Deze maatregel was overigens hard  nodig want voor de middeninkomens liep de stapeling van kosten de laatste jaren het meest uit de hand. Hun zorgkosten waren in vijf jaar meer dan verdubbeld.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in) tekent hier wel bij aan: “Gemeenten hebben geld gekregen om deze maatregel volgend jaar goed uit te voeren. Op die manier kunnen ze de zorgkosten voor een deel van hun burgers fors verlagen. Helaas zijn er ook gemeenten die zorg en ondersteuning proberen over te hevelen naar de zogenaamde algemene voorzieningen, zodat daarvoor alsnog extra bijdragen kunnen worden gevraagd. Dit is strijdig met de Wmo en dus niet de bedoeling.”

Stijgende zorgkosten
Een punt van zorg zijn de stijgende premies voor de ziektekostenverzekering en de verhoging van de BTW voor medicijnen en voeding. Hierdoor zullen de (zorg)kosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking opnieuw gaan stijgen. Het kabinet meldt dat dit gecompenseerd wordt door andere maatregelen, waardoor iedereen er per saldo op vooruit gaat. Maar daarbij past enige scepsis. Ook vorig jaar voorspelde het kabinet voor bijna iedereen een koopkrachtstijging, maar dat bleek uiteindelijk voor de helft van de mensen niet te kloppen.

Te weinig kansen op arbeidsmarkt
Mensen met een uitkering gaan er in koopkracht beduidend minder op vooruit dan werkenden. Een wrange constatering voor de vele mensen met een arbeidsbeperking die dolgraag aan het werk willen, maar geen betaald werk kunnen vinden. Zeker omdat de Miljoenennota geen nieuwe plannen bevat om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Jeugd met levenslange beperking
Teleurstellend is het ontbreken van landelijke inzet voor kinderen en jongeren met een levenslange beperking of chronische ziekte. In ons zorgstelsel krijgen zij onvoldoende de hulp en ondersteuning die nodig is om te kunnen meedoen in de samenleving. Recent vroeg Ieder(in) hier dringend aandacht voor met het ‘Zwartboek Ouders aan het woord’. In de Miljoenennota ontbreken de noodzakelijke middelen en maatregelen voor deze jeugd.

Bron: Nieuwsbrief Iederin

Ondernemer met problemen? Schakel Over Rood in!

Zet nu de eerste stap

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Over Rood is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij Over Rood helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Het lidmaatschap van Over Rood kost vanaf €20 per maand, excl. BTW. Dit tarief is afhankelijk van je woonplaats. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

Meer informatie op www.overrood.nl 

Verbreek taboe rond financieel misbruik van ouderen

Het taboe rondom het financieel misbruik van ouderen moet verbroken worden. Dat vindt staatssecretaris Martin van Rijn. Daarom start vandaag een campagne om financieel misbruik tegen te gaan en bespreekbaar te maken.

 Om het taboe rond financieel misbruik van ouderen bespreekbaar te maken, startte staatssecretaris Martin van Rijn vandaag een campagne om financieel misbruik tegen te gaan en bespreekbaar te maken.

Ouderen kunnen op allerlei manieren slachtoffer worden van financieel misbruik. Bijvoorbeeld als iemand een paar boodschappen doet voor zichzelf met de pinpas van de buurvrouw voor wie hij zorgt. Of een familielid die een oudere bezoekt en geld uit de portemonnee haalt op een onbewaakt ogenblik. Of zelfs iemand die druk uitoefent op een oudere om in het testament opgenomen te worden. De campagne is bedoeld om financieel misbruik van ouderen uit de taboesfeer te krijgen. Daardoor wordt het mogelijk om financieel misbruik eerder te herkennen én te stoppen.

Schaamte

Van Rijn: ‘Het gebeurt vaak dat ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik in situaties waarin ze juist veel vertrouwen hebben in mensen die later de dader blijken te zijn. Daarom zien we veel schaamte en aarzeling bij ouderen om er melding van te maken. Ouderen zelf, familie, bankmedewerkers, zorgverleners, notarissen, omwonenden: samen moeten we om ouderen heen staan en hen beschermen. En weten wat we kunnen of moeten doen als we iets vermoeden. Als je een situatie niet vertrouwt, kun je zelf het gesprek aangaan of bijvoorbeeld Veilig Thuis bellen voor hulp of advies.’

Seniorenadviseurs

De campagne wordt breed gedragen. Zo heeft onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken zich erachter geschaard. Daarnaast gaan de banken onderzoeken op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. Directievoorzitter Leo Peeters Weem van Rabobank Rotterdam: ‘Wij hebben bijvoorbeeld speciale seniorenadviseurs in dienst die ouderen thuis helpen bij hun bankzaken, maar vandaag de dag ook vooral online en telefonisch bijstaan. Zij geven bijvoorbeeld preventieve tips, zoals het aanpassen van paslimieten of het openen van een zakgeldrekening. Wij komen helaas ook wel eens financieel misbruik tegen.’

Voorlichting

Ook ouderenbond ANBO wil graag meer aandacht voor financieel misbruik van ouderen. Daarom heeft de bond geïnvesteerd in extra voorlichting. ANBO-bestuurder Liane den Haan: ‘Met slimme tips kunnen mensen zich voorbereiden, zodat afhankelijkheid en kwetsbaarheid voorkomen wordt. Het is belangrijk om op tijd na te denken over hoe je toch grip op geldzaken houdt, ook als je niet meer alles zelf kunt regelen. Ten tweede hopen we dat mensen een beetje op elkaar letten: zijn er goede afspraken gemaakt? Is daar voldoende controle op? Raakt iemand niet geïsoleerd? Zo bestrijden we misbruik en uitbuiting.’

Bron: Zorgwelzijn 15-12-2016

Niet verdeelde pensioenrechten verjaren niet na scheiding!

gepubliceerd op 28 april 2015 Comments Off

De Hoge Raad oordeelt dat ‘niet verdeelde pensioenrechten’ niet verjaren. Dus ‘vergeten’ pensioenrechten bij scheiding kunnen ook na vele jaren nog gevorderd worden.

Wel of geen verjaring?

Bij echtscheiding geldt sinds 27 november 1981 dat pensioen verdeeld moet worden. Tot 1 mei 1995 golden hiervoor de regels van het pensioenarrest (het Boon van Loon-arrest). Tegenwoordig geldt de Wet  verevening pensioenrechten bij scheiding. Wat nu als pensioenrechten niet in de akte van scheiding en deling zijn opgenomen en hierdoor vergeten zijn om te verevenen? In het verleden gaven rechters verschillende antwoorden op de vraag of pensioenaanspraken die partners bij echtscheiding vergeten waren te regelen wel of niet kunnen verjaren. De Hoge Raad biedt daarover nu eindelijk helderheid.

De casus

Man en vrouw zijn in gemeenschap getrouwd en scheiden na 10 jaar huwelijk in 1991. In de akte van scheiding en deling wordt niet over pensioenaanspraken gerept. De man bereikt op 6 april 2011 de pensioengerechtigde leeftijd en ontvangt onder meer een pensioenuitkering van ABP. Op 10 augustus 2011 maakt de vrouw aanspraak op verrekening van de door de man tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

In het verleden oordeelden rechters verschillend

Binnen de rechterlijke macht werd over dit soort casussen verschillend geoordeeld. Bijvoorbeeld Rechtbank Middelburg (LJN: BX9626, nr. 80131) gaf aan dat pensioenrechten niet verjaren. Hof Leeuwarden oordeelde in deze zaak dat het ‘overgeslagen goederen-artikel’ (art. 3.179, lid 2BW) moet worden toegepast en dat de aanspraak derhalve na 20 jaar wel is verjaard. Rechtbank Arnhem-Leeuwarden (LJN: BY1372, nr. 118087) gaf ook aan dat pensioenrechten verjaren.

Het verschil richt zich specifiek op de vraag welk artikel uit het Burgerlijk Wetboek hier van toepassing is. Het gaat in dit geval om twee artikelen met een totaal verschillende verjaringsuitwerking. Onder staat de vergelijking van de artikelen:

Artikel. 3:178 BW bepaalt: “ieder der deelgenoten (…) kan te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen’ (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is).” De term ‘te allen tijde’ wordt in de jurisprudentie uitgelegd als hiervoor bestaat geen verjaringstermijn.

Artikel. 3:179 lid 2 BW gaat over ‘overgeslagen goederen’: “De omstandigheid dat bij een verdeling een of meer goederen zijn overgeslagen, heeft alleen ten gevolge dat daarvan een nadere verdeling kan worden gevorderd.” Voor dit laatste artikel geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.

De afgelopen jaren is in verschillende vonnissen en arresten dan ook verschillend voor de ene en dan wel de andere variant gekozen.

Hoge Raad biedt eindelijk helderheid

De Hoge Raad verbindt de twee artikelen aan elkaar: “Artikel 3:178 lid 1 BW bepaalt dat ieder der deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen. Uit de woorden ‘te allen tijde’ volgt dat deze vordering tot verdeling niet kan verjaren.”
“Artikel 3:179 lid 2 BW bepaalt dat de omstandigheid dat bij een verdeling een of meer goederen zijn overgeslagen, alleen ten gevolge heeft dat daarvan een nadere verdeling kan worden gevorderd. Ook een dergelijke vordering tot nadere verdeling is een vordering tot verdeling van een gemeenschappelijk goed in de zin van art. 3:178 lid 1 BW en uit dien hoofde dus niet aan verjaring onderhevig. Daarbij is niet van belang of het desbetreffende goed opzettelijk of onbedoeld is overgeslagen.”

Kortom, de Hoge Raad oordeelt dat ‘niet verdeelde pensioenrechten’ niet verjaren. Goed nieuws om deze omissie in de scheiding en delingsakte richting te geven!

TIPS

  • Pensioenrechten bij scheiding moeten altijd worden verdeeld, tenzij de partners in het echtscheidingsconvenant of al in de huwelijkse voorwaarden  hebben afgesproken dat ze het toepassen van de Wvps uitsluiten.
  • De financieel planner moet ondanks deze uitspraak alert blijven op pensioenrechten bij scheiding. Bij voorkeur bij de scheiding zelf. Dit speelt zeker als beide partners definitief van elkaar af willen. Zij zouden dan zo snel mogelijk conversie kunnen aanvragen.
  • Een pensioengerechtigde zelf blijft altijd het recht behouden zijn pensioengelden  alsnog te claimen. Ook hier is dus geen verjaringstermijn.
  • Een actuariële waardering ter onderbouwing van de verdeling van de pensioenrechten is ‘een must’ bij ieder convenant.
  • Maak de gevolgen van verevening, conversie en/of verrekening inzichtelijk, bijvoorbeeld via de echtscheidingsmodule vanFinact Software