Bezwaarschrift gemeente Wageningen (brief 2)

Het College van Burgemeester & Wethouders
van Wageningen
Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN

Betreft: bezwaarschrift tegen uw besluit om de hulp in het huishouden (hh1) af te schaffen per 1 januari 2015

Wageningen, .. ……… 2014 (datum verzending brief vermelden)

Geacht College,

Met mijn brief van — ———- 2014 (datum zoals vermeld in brief 1) tekende ik protest aan tegen uw besluit om de hulp in het huishouden (hh1) af te schaffen per 1 januari 2015. Bijgaand treft u een kopie van bewuste brief aan.

Helaas hebt u niet voldaan aan mijn verzoek om mij vóór 1 december 2014 schriftelijk te laten weten, dat ik sowieso tot de einddatum van de door u afgegeven beschikking recht houd op het daarin vermelde aantal uren huishoudelijke hulp (hh1). Ik moet derhalve aannemen, dat u weigert om mijn rechten te respecteren. Er is derhalve sprake van een “fictieve weigering”.

Hierbij teken ik formeel bezwaar aan tegen uw besluit om de hulp in het huishouden af te schaffen per 1 januari 2015. Want daardoor kan ik mijn huishouden na 31 december 2014 niet meer op orde krijgen cq houden. Daardoor kom ik in de problemen, aangezien ik geen mogelijkheden heb om die binnen mijn netwerk op te lossen.

Ik verzoek u mij in de gelegenheid te stellen mijn bezwaren mondeling nader toe te lichten.

Indien u mij op 15 december (nog) niet schriftelijk hebt toegezegd, dat ik sowieso tot de einddatum van de door u afgegeven beschikking hulp in het huishouden zal blijven ontvangen, zie ik mij genoodzaakt de Bestuursrechter om een voorlopige voorziening te treffen tot minimaal zes weken na de datum, waarop u een besluit hebt genomen op mijn bezwaarschrift.

Hoogachtend,

x (handtekening)

Naam: ………………………………

Adres: ………………………………

Postcode: …. .. Plaats: Wageningen

Bijlage: kopie brief 1

Deze brief ofwel aangetekend versturen (met een kopie van brief 1), ofwel afgeven op het gemeentehuis. Vergeet u niet om in dat geval te vragen om een ontvangstbewijs! Bewaar een kopie van uw brief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *