voorbeeldbrief aan voorzieningenrechter (= brief 3)

Aan de Voorzieningenrechter

van de Rechtbank Gelderland,

locatie Arnhem

Postbus 9030

6800 EM  ARNHEM

 

Betreft: verzoek om voorlopige voorziening vanwege het besluit van de gemeente Wageningen om de huishoudelijke hulp af te schaffen per 1 januari 2015

 

Wageningen, .. december 2014 (verzenddatum brief vermelden)

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Wageningen heeft mij recent laten weten, dat de eerder aan mij toegekende hulp in het huishouden (hh1) wordt afgeschaft per 1 januari 2015.

Bij schrijven van .. …….. 2014 (datum brief 1 vermelden) heb ik het College van Burgemeester & Wethouders aangegeven, dat ik volgens de door haar afgegeven beschikking nog recht heb op … uur huishoudelijke hulp (hh1) tot … …. 201.. (einddatum beschikking vermelden). Bijgaand doe ik u ter informatie een kopie van aangehaalde brief én van bewuste beschikking toekomen. Ik heb het College op grond daarvan verzocht mij vóór 1 december 2014 schriftelijk te laten weten, dat ik sowieso tot de einddatum zoals opgenomen in de beschikking, recht houd op het daarin vermelde uren huishoudelijke hulp.

Aangezien het College van B. & W. van Wageningen aan mijn verzoek geen gehoor heeft gegeven, heb ik op .. …….. ….. (datum brief 2 vermelden) formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit om de hulp in het huishouden af te schaffen per 1 januari 2015. Bijgaand treft u ter kennisneming een kopie van mijn bezwaarschrift aan.

Omdat ik niet het risico wil lopen dat ik vanaf 1 januari 2015 mijn huishouden niet meer op orde kan krijgen cq houden, en ik geen kans zie om dit probleem binnen mijn eigen netwerk op te lossen, verzoek ik u als voorlopige voorziening uit te spreken, dat de gemeente Wageningen zich sowieso tot zes weken nadat zij een besluit heeft genomen op mijn bezwaarschrift, onverkort dient te houden aan de afgegeven beschikking  om mij …. uur huishoudelijke hulp toe te kennen tot .. … …. (einddatum beschikking vermelden).

Desgewenst ben ik graag bereid om mij verzoek mondeling nader toe te lichten.

Hoogachtend,

x (handtekening)

 

Naam:            ………………………………

Adres:                        ………………………………

Postcode:      …. ..    Plaats: Wageningen

Bijlage:          kopie brief 1

kopie beschikking

kopie bezwaarschrift (brief 2)

 

Deze brief aangetekend versturen (met de vermelde bijlagen). Bewaar een kopie van uw brief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *